Tillegg: Tidslinje

2000

Stiftelsen ble etablert i september. Arbeidet startet på dugnadsbasis.

Nettverk av pårørende etter drepte barn påbegynt.

2001

 • Sangen ”Små blomster” ble skrevet av Karina og Tormod.

 • Ada Sofie Austegard holdt 17. maitalen i Grimstad.

 • Konsert i Fjæreheia med Ole Edvard Antonsen, A-ha, Sara Andersson, Charmed, SørRøster, Anne Karin Kaasa, Bjørn Eidsvåg, Mari Konnestad. Konserten ble overført i TV2.

 • Fredrikkeprisen fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

 • Stiftelsen gav mikroskop verdt 500 000 kr til Kripos. Mikroskopet brukes blant annet til etterforskning i barnevoldsaker.

 • En serie møter med statsminister Jens Stoltenberg, justisminister Odd Einar Dørum, biskop Olav Skjevesland, Kjell Magne Bondevik (KrF), Jan Pettersen (H), Carl I. Hagen (FrP).

 • Etablerte kontor i Henrik Ibsens gate, Grimstad.

 • De første enkeltsakene begynte å komme.

 • Arbeid fortsatte på dugnadsbasis.

2002

 • Bente Bergseth solgte hus og arbeidsplass i Oslo og flyttet til Grimstad.

 • Møte med justisminister Odd Einar Dørum. Fikk 300 000 kr i støtte fra Justisdepartementet.

 • Første Seminar for pårørende til drepte barn ble gjennomført som en kartleggingskonferanse med 16 deltakere.

 • Samarbeid med Fornøyelsesparken Tusenfryd påbegynt. Sangen ”Små blomster” ble framført av 70 barn sammen med Anita Hegerland da Dørum åpnet Barnas Brønn”.

 • Konsert i Grimstad med bl.a. To små karer (vinnere av årets Junior Grand Prix), Vik Barnekor, Wenche Myhre, Show Asgeir, Frithjof Wilborn og Sara Natasha Melbye, Arve Tellefsen, D’Sound, Erik Faber, Lisa Nilsson og barn som fremførte deler av FNs Barnekonvensjon.

 • Høring: ”Kontradiksjon og verdighet”, der Anne Robberstad presenterte sitt utredningsarbeid.

 • Voldsofferfond etablert i oktober, pressekonferanse sammen med stassekretær Jørn Holme.

 • Stiftelsen fikk tildelt kr 500 000 fra Justisdepartementet, øremerket nytt seminar for pårørende av drepte barn, voldsofferfondet og administrasjon.

 • Innspilling av CD med Anita Hegerland og Vik barnekor med sangen ”Små blomster”. Lanseringsturné for CD-en på Vestlandet.

 • Andre Seminar for pårørende av drepte barn i Grimstad med tema ”Skap mening i det meningsløse”.

 • Tok initiativ til undervisningsopplegget ”Det er mitt valg” for forebyggende arbeid i grunn- og videregående skoler sammen med Stiftelsen mitt valg og Lions.

2003

 • Oppstart av nytt prosjekt ”Gartneriet” (barnefilm).

 • Stiftelsen ble tildelt gratis reklame på reklamefrie dager på TV2 og TVN.

 • Foredragsturné til Lofoten. Solidaritetsgudstjeneste i Borge Kirke.

 • Tildelt Lions Tulipanpris i Ålesund.

 • Foredrag i Falun, Sverige.

 • Konsert/teater 19. mai i Grimstad med ”Mim og blomsterbarna”.

 • Gudstjeneste i Fjære kirke.

 • Møte med Arne Huuse, Kripos.

 • Stiftelsen holdt foredrag for 150 politietterforskere i regi av Kripos.

 • Rettssikkerhetstribunalet foran Stortinget med Kari Traa, Mona Høiness, Dag Swanström, Einar Gelius, Asgeir, Linda Bernander Silseth, Espen Grjotheim, Mari Maurstad, Hans Petter Meirik, Roar Juell Johannessen, Kari Beheim Karlsen, Lisa Aanes, Lill Nordrum, Torunn Ausdal Rasmussen, Morten Rasmussen, Odd Einar Dørum (justisminister), Arne Johannessen (leder Politiets Fellesforbund) og medlemmer av justiskomiteen. Konferansier: Astrid Versto.

 • Stiftelsen ansetter jurist som rådgiver og for å utvikle veilederen ”Til deg som kjenner et barn…”.

 • Stiftelsen fikk kr 400 000 fra Justisdepartementet.

 • 43 000 personer støttet stiftelsen i form av ett års medlemskap.

 • Tredje Seminar for pårørende av drepte barn hadde tema ”Veien videre for bedre rettigheter”.

 • Flere enkeltforedrag. Høringsuttalelse om Endring av straffelovens § 240 – definisjon av barnepornografi.

 • Ny Web-portal.

2004

 • Møte med Barne- og familieminister Laila Dåvøy.

 • Biskopen stakk innom.

 • Kronikk i Aftenposten: ”Lovens bakmenn glemte barna”.

 • Konsert/teater i Grimstad Kulturhus, Catilina, i samarbeid med elever på Dahlske videregående skole. ”Barna og de skjulte skattene”. Seinere dro forestillingen på turné til Tusenfryd, Oslo.

 • Gudstjeneste i Fjære kirke.

 • Bevilget kr 100 000 til Kripos til utstyr for å avdekke barnepornografi på nettet.

 • Stiftelsen ved Ada Sofie Austegard ble oppnevnt til lovutvalg med mandat ”hvordan styrke offer og pårørende sin stilling i straffeprosessen” (det såkalte Fornærmedeutvalget).

 • Fjerde Seminar for pårørende av drepte barn med tema ”Pårørendes rettigheter”.

 • Ansatte markedskoordinator.

 • Foredrag i Oslo Konserthus.

 • Første papirutgave av veilederen ”Til deg som kjenner et barn som har vært utsatt for vold eller overgrep” ferdig.

 • Høring – Kvinnevoldutvalgets utredning NOU 2003:31 ”Retten til et liv uten vold. Vold mot kvinner i nære relasjoner”.

 • Holdt mange foredrag rundt om i landet.

 • Studietur med Redd Barna og stortingspolitikere til Island, ”Barnas Hus”.

2005

 • Første lovendring som kan tilskrives Stine Sofies Stiftelses arbeid ble gjort gjeldende fra januar 2005. Den innebar at pårørende til drepte barn fra da av skal varsles dersom påtalemyndigheten velger å reise sak, at de automatisk får bistandsadvokat, rett til dokumentinnsyn og godtgjørelse på lik linje med vitner ved deltakelse i hovedforhandling samt rett til å kreve at siktede forlater rettssalen når pårørende vitner.

 • Bondevikregjeringen tildelte statsstøtte med 1 million kroner.

 • Veilederen ”Til deg som kjenner et barn…” ble sendt ut.

 • Femte Seminar for pårørende av drepte barn med tema Krisehåndtering.

 • Høring ”Dommeravhør og observasjon av barn”.

 • Nye kontorlokaler i Frivoldveien i Grimstad.

2006

 • Fornærmedeutvalget la fram sin innstilling i mai med forslag om en rekke nye rettigheter.

 • Prosjektleder til igangsettelse av seminarserien Tenk om … ble ansatt. To seminarer ble gjennomført i 2006.

 • Undervisningsopplegget ”Det er mitt valg” ferdig utviklet i samarbeide med Stiftelsen mitt valg og Lions.

 • Stiftelsens engasjement i den såkalte babydrapsaken i Drammen får som resultat at Riksadvokaten krever ny gjennomgang av henleggelsen. (Saken endre med dom.)

 • Stiftelsen svarte på fire høringer.

 • Grunnleggerne av Stiftelsen, Austegard og Bergseth, ble tildelt Frelsesarmeens Booth-pris.

 • Stiftelsen engasjerte seg i en sak overfor spesialenhet for politisaker. Saken ble tatt opp til etterforskning.

 • Sjette Seminar for pårørende av drepte barn ble avholdt med tema ”Motivasjon”.

 • Stiftelsen gav et densitometer verdt 250 000 kr til Anne-Cath. Vestlys avdeling på Ullevål. Et densitometer er et apparat som kan måle bentettheten i skjelettet. Apparatet er spesielt nyttig i forbindelse med utredning av voldssaker mot barn.

 • Administrasjonssekretær ble ansatt.

2007

 • Samarbeid med Rettsmedisinsk institutt og SINTEF i forskningsprosjektet ”Hva er påført vold – hva er ulykke?”.

 • Finansiering av forskning og Baby Justicia kr 590 000.

 • Åpning av det første Barnehus i Norge.

 • Bevilget kr 250 00 til kompetanseheving for ansatte i barnehusene i Norge.

 • Ny utgave av Veilederen ble utgitt.

 • Fornærmedeutvalgets forslag til lovendringer ble lagt fram i Ot.prop. nr. 11.

 • Babydrapsaken i Drammen ble sluttført og endte med dom på 5 års fengsel.

 • Austegard saksøkte staten for å få rett til å påklage permisjonsvedtak og vant frem i Oslo tingrett.

 • To høringssvar ble levert.

 • Syvende Seminar for pårørende til drepte barn ble arrangert med tema ”Rettslig klagerett og møte med en etterforsker”.

 • Fire ”Tenk om …”-seminarer ble arrangert ulike steder i landet.

 • Arbeidet med å utvikle Informasjonsprogram for nybakte foreldre startet opp – hovedmålet er å informere om skadevirkningene av å miste barn.

 • Stoltenberg-regjeringen fjernet statsstøtten på 1 million kr til stiftelsen.

2008

 • Strategiprosess i Stiftelsen med utvikling av ny visjon: ”En barndom uten vold”, og spissing/tydeliggjøring av løfter og verdier.

 • Pilot Baby Justicia ble ferdigstilt.

 • Stiftelsen gav 350 000 kr til Barneklinikken ved Ullevål til et retcam-apparat. Det brukes for å undersøke og dokumentere om små barn har vært utsatt for vold og mishandling

 • Tredje utgave av veilederen ble utgitt, og en oppdatert nettversjon ble publisert.

 • Stiftelsen engasjerte seg i fire enkeltsaker.

 • 1. juli trådte de omfattende lovendringene i straffeprosessen som var foreslått av Fornærmedeutvalget i kraft. Offerets og etterlattes rettigheter ble betydelig forbedret.

 • Stiftelsens grunnleggere Austegard og Bergseth fikk Kongens fortjenestmedalje i gull.

 • Staten anket vedtaket om rett til å kunne påklage ved permisjoner til Borgarting lagmannsrett. Austegard tapte. Austegard anket til Høyesterett, saken ble ikke tatt inn til behandling. Saken ble tatt videre av Austegard til Den europeiske menneskerettskommisjonen i Strasbourg. I juli 2010 er den ennå ikke ferdigbehandlet der.

 • Stiftelsen deltok på åpningen av Barnehus Kristiansand.

 • Seks høringsuttalelser ble avgitt.

 • Fire ”Tenk om …”-seminarer ble arrangert ulike steder i landet.

 • Studietur til Canada, i forbindelse med Nybakte foreldres informasjonsprogram (NFIP).

 • Arbeidet med å utvikle en pakke for forebyggende arbeid i barnehager ble påbegynt.

 • Stiftelsen deltok på Skral-festivalen med egen stand for barn.

 • Stiftelsen ansatte egen jurist.

 • Åttende Seminar for pårørende av drepte barn ble arrangert i Grimstad med tema ”Domstolen og møte med en dommer”.

2009

 • Stiftelsen ble tildelt Rettssikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund for sitt arbeid for å styrke barns, fornærmedes og etterlattes rettssikkerhet.

 • Syv høringsuttalelser ble avgitt.

 • Stiftelsen tok rollen som beskytter og bidragsyter til Stine Sofies Sommerskole i Grimstad.

 • I forbindelse med valget foretok Stiftelsen en undersøkelse om de politiske partiers kriminalpolitikk.

 • Barnehagepakken ble ferdig utviklet og ble lansert med barneombud og fagpersoner.

 • To ”Tenk om …”-seminarer ble arrangert.

 • Pilotutgaven ”Nybakte Foreldre Informasjonsprogram” ble ferdigstilt.

 • Niende Seminar for pårørende av drepte barn ble arrangert i Grimstad med tema ”Kriminalomsorgen”.

 • En lang rekke foredrag ble gjennomført over hele landet.

 • Stiftelsen ble tildelt Reklame for alvor- kampanjen for 2010, en omfattende kampanje som utvikles gratis for stiftelsen av reklamebransjen.

 • Stiftelsen var med på åpningen av nye Barnehus i Trondheim, Tromsø og Oslo.

2010

 • Stiftelsen arrangerte pressekonferanse hvor politikere og justisminister fikk overrakt et manifest.

 • Stiftelsen arrangerte to dagers fagseminar for ansatte i Barnehusene i Norge. Stiftelsen dekket alle kostnadene.

 • Ada Sofie Austegard gikk over Grønland, for barns rettigheter.

 • Stiftelsen gjennomførte en Omnibusundersøkelse.

 • Stiftelsen gjennomfører en undersøkelse blant voksne som har profesjonell kontakt med barn.

 • Stiftelsen arrangerer det tiende Seminar for pårørende til drepte barn.

 • To ”Tenk om …”-seminarer gjennomført i første halvår.

 • Holdningskampanjen ”For barnas beste må du tørre å tenke det verste” ble iverksatt i mai i samarbeid med Reklame for alvor.

 • Stine Sofies Sommerskole ble arrangert for andre gang, med 250 deltakere.

 • 25. juni trådte en ny lovendring i kraft i straffeloven. Strafferammene for vold og seksuelle overgrep ble økt betydelig. Avvergingsplikten går foran enhver taushetsplikt når det gjelder alvorlige straffbare handlinger som vold og overgrep mot barn.

Økonomien

Stiftelsens inntekter har gjennom de ti første årene bestått av innsamlede midler, gaver og prosjektmidler fra det offentlige. Justisdepartementet var en periode en betydelig bidragsyter som bidro med i alt 1,4 mill. i 2005 og 1,3 mill. i 2006. Siden har det gått ned til under en tredel. Derfor er det alle de private bidragene fra barnehager, foreninger, enkeltpersoner og bedrifter som gjør det mulig å opprettholde kontinuiteten i Stiftelsens arbeid.

Oppdatert informasjon om drift og økonomi finnes på Stiftelsens nettsider www.stinesofiesstiftelse.no

Løftene

Stine Sofies Stiftelse arbeider etter disse løftene:

Forebygge

Gjennom seminarer, møter og samtaler samler vi erfaringer fra mennesker som har opplevd voksnes vold og overgrep mot egne barn, eller som selv har vært utsatt for vold og overgrep i sin barndom. Vi deler denne erfaringen med andre mennesker som har eller jobber med barn, slik at kunnskapen og lærdommen av førstehåndserfaring kan brukes til å hindre at andre opplever det samme.
 
Avdekke

Den samme førstehåndserfaringen bruker vi til å heve kompetansenivået blant mennesker som jobber med barn, slik at de skal være bedre i stand til å oppfatte faresignalene og handle riktig ved mistanke om vold og overgrep. Vi samler også inn midler til utvikling og kjøp av nødvendig utstyr for avdekking av vold og overgrep, som for eksempel tekniske hjelpemidler til blant annet Rettsmedisinsk institutt.
 
Ivareta

Vold og overgrep mot barn er vanskelig å håndtere for alle berørte. Vi ser altfor ofte at barn og pårørende ikke får den hjelpen og informasjonen de trenger, og at fagfolk ikke evner å møte dem på en god nok måte. Vi jobber for å ivareta det voldsutsatte barnet gjennom seminarer, veiledning og informasjon til fagfolk og pårørende.
 
Påvirke

Vi arbeider kontinuerlig for å få samfunnet til å bedre sin evne til etterforskning og rettsforfølgelse i forbindelse med vold og overgrep mot barn. Dette gjør vi blant annet gjennom å legge press på myndigheter og domstoler for å forbedre rettssikkerheten til voldsutsatte barn og deres pårørende. Vi jobber både med å forbedre lovverket på et overordnet nivå og som ressurs inn i enkeltsaker.

1/9-2014:

Takk for at du leste

den gratis bloggversjonen av boka!

Hvis du vil kjøpe boka

eller støtte Stine Sofies Stiftelse med

et gavebeløp kan du gå til

www.stinesofiesstiftelse.no

Beste hilsen Bjørn Enes

«

Kap. 1 – Hevn

Kap. 2 – En mur av velvilje

Kap. 3 – Ensomheten

Kap. 4 – Offerbarn

Kap. 5 – Bokstav og ånd 

Kap. 6 – Døden

Kap. 7 – Kriminalomsorg og offeromsorg 

Kap. 8 – Draumesynet 

Etterord av Ada Sofie Austegard 

Etterord av Bente Bergseth

Tillegg: Tidslinje 

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s